Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op BuenO Telecom/Beelddesk B.V.

Inhoudsopgave:

 • Definities
 • Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 • Artikel 2: Aanbiedingen en offertes
 • Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst / opdracht
 • Artikel 4: Ter beschikking stellen van informatie
 • Artikel 5: Diensten
 • Artikel 6: Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
 • Artikel 7: Wijziging van de Overeenkomst, meerwerk
 • Artikel 8: Looptijd; uitvoeringstermijn
 • Artikel 9: Tarieven
 • Artikel 10: Facturering en Betaling
 • Artikel 11: (Limitering van) Aansprakelijkheid
 • Artikel 12: Privacyverklaring
 • Artikel 13: Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 • Artikel 14: Geheimhouding
 • Artikel 15: Boete op overtreding geheimhoudingsplicht
 • Artikel 16: (Wijzigingen) Algemene Voorwaarden
 • Artikel 17: Overige bepalingen


 • Definities

  De onderstaande schuingedrukte woorden, die in de tekst van de algemene voorwaarden worden geschreven met een hoofdletter, hebben de betekenis zoals in dit artikel gedefinieerd:

  1. Beelddesk: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beelddesk B.V., statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende aan de Kielerbocht 3, 9723 JA te Groningen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Groningen onder nummer 70898448.
  2. Opdrachtgever: de onderstaande voorwaarden.
  3. Algemene voorwaarden: de voorwaarden voor een specifieke dienst. Deze gelden in aanvulling op deze algemene voorwaarden en worden voor aanvang van de werkzaamheden of diensten aan de opdrachtgever voorgelegd.
  4. Aanvullende voorwaarden: alle door Beelddesk uitgegeven of uit te geven media, zoals de website, magazines, mobiele applicaties, en andere digitale formaten waarin Beelddesk media uitbrengt.
  5. Media: elke afspraak tussen Beelddesk en opdrachtgever inzake de (levering van) diensten en/of werkzaamheden, welke normaliter bestaat uit een door beide partijen ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging waarin de specifieke diensten en/of werkzaamheden staan omschreven en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
  6. Overeenkomst: alle door Beelddesk ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Beelddesk zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Beelddesk voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.
  7. Diensten: de (telecommunicatie-)diensten en faciliteiten zoals vastgelegd in de overeenkomst.
  8. Werkzaamheden: alle door Beelddesk ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Beelddesk zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Beelddesk voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.
  Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

  2. Algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever worden door Beelddesk uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  3. Op een Dienst kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn. Deze Aanvullende Voorwaarden staan in een bijlage bij de Overeenkomst. Als de Aanvullende Voorwaarden in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, gaan de Aanvullende Voorwaarden voor.

  5. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende- of vervolg-Overeenkomsten tussen Beelddesk en de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

  6. Beelddesk behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Beelddesk zal een voorgenomen wijziging bekend maken op haar website. Wijzigingen treden in werking dertig (30) dagen na deze bekendmaking.

  7. Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) wordt uitgegaan.

  8. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

  9. De Overeenkomst bevat voor Beelddesk steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

  10. Indien Beelddesk niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van de voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Beelddesk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

  Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

  1. Offertes van Beelddesk zijn gebaseerd op informatie die door Opdrachtgever is gegeven.

  2. De door Beelddesk gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.

  3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

  4. Beelddesk kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.

  5. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Beelddesk er niet aan gebonden. De Overeenkomst komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Beelddesk anders aangeeft.

  6. Indien opdrachtgever een offerte of aanbieding aanvaardt, behoudt Beelddesk het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

  7. Aan een offerte of oriënterend gesprek zijn in principe geen kosten verbonden. Beelddesk heeft echter wel het recht om de kosten van omvangrijke offertes in rekening te brengen bij opdrachtgever.

  8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Beelddesk niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  9. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

  Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst / opdracht

  1. Een Overeenkomst komt tot stand nadat de offerte of aanbieding door de opdrachtgever schriftelijk is aanvaard zonder wijziging of toevoeging, dan wel indien Beelddesk op verzoek van de opdrachtgever een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van de Werkzaamheden al dan niet overeenkomstig de offerte, aanbieding of Overeenkomst.

  2. De inhoud en omvang van de Overeenkomst worden uitsluitend bepaald door de schriftelijke en ondertekende aanbieding, offerte en/of Overeenkomst.

  Artikel 4 Ter beschikking stellen van informatie

  1. Opdrachtgever verstrekt Beelddesk tijdig alle gegevens, bescheiden en informatie, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst.

  2. Beelddesk is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting voldaan heeft.

  3. Opdrachtgever staat in voor de volledigheid, betrouwbaarheid en de juistheid van de door of namens aan hem aan Beelddesk ter beschikking gestelde gegevens, informatie of bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

  4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens, materialen, teksten en informatie vrij zijn van auteursrechten. Beelddesk is nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten.

  5. Indien van toepassing is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de tijdige terbeschikkingstelling van medewerkers uit zijn bedrijf, dan wel derden die namens opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken dienen te zijn.

  6. Indien Beelddesk of een door Beelddesk ingeschakelde derde in het kader van de Overeenkomst, Werkzaamheden dient te verrichten op de locatie van opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de aanwezigheid voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

  Artikel 5 Diensten

  1. Details van de Diensten staan beschreven in de relevante dienstbeschrijvingen op de website van Beelddesk.

  2. De technische eigenschappen van een Dienst kunnen door Beelddesk worden gewijzigd om aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven voldoen.

  3. Beelddesk behoudt zich het recht voor de Diensten te beëindigen of te wijzigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van ten minste één (1) maand, indien operationele, technische of bedrijfseconomische redenen daartoe aanleiding geven.

  Artikel 6 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

  1. Beelddesk zal de Overeenkomst alleen als Inspanningsverbintenis aanvaarden en nimmer als Resultaatsverbintenis. Opdrachtgever kan en zal geen vorderingen en/of claims jegens Beelddesk doen gelden, welke hun grondslag hebben in de resultaten van de Werkzaamheden.

  2. Beelddesk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een Overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

  3. Beelddesk is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

  6. Als door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de opdracht Werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

  Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst, meerwerk

  1. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de Overeenkomst, brengt Beelddeks de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Beelddesk dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Beelddesk mag de extra kosten voor wijziging van de Werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening brengen.

  2. In afwijking van lid 1, brengt opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de Werkzaamheden het gevolg is van omstandigheden die aan Beelddesk kunnen worden toegerekend.

  Artikel 8 Looptijd; uitvoeringstermijn

  1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij  uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen komen.

  2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde Werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Beelddesk derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

  3. Opdrachtgever is niet gerechtigd een Overeenkomst met Beelddesk, die voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

  4. Ieder van beide partijen is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden en de diensten te staken indien de wederpartij:

  • in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
  • surséance van betaling heeft aangevraagd;
  • onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.
  Artikel 9 Tarieven
  1. De tarieven die Beelddesk de opdrachtgever voor de door haar geleverde Diensten in rekening brengt staan vermeld in de Overeenkomst.

  2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekent Beelddesk de Opdrachtgever daar waar de Opdrachtgever gebruik maakt van Telecomdiensten van Beelddesk:

  • Een vergoeding per geslaagde oproep alsmede een gebruik- en bestemmingsafhankelijk tarief. Het laatste bedrag zal worden berekend in tijdseenheden van één seconde;
  • een maandelijks met de Opdrachtgever overeengekomen vast tarief (vermeld in de Overeenkomst);
  • een eenmalig tarief voor de installatie en/of oplevering van de Dienst.

  3. Alle vermelde tarieven en kosten zijn exclusief BTW, zulks tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

  4. Beelddesk mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, dan heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst, binnen acht dagen nadat hij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging, schriftelijk te ontbinden.

  Artikel 10 Facturering en Betaling

  1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Beelddesk toegezonden facturen te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

  2. Alle betalingen dienen te geschieden op een door Beelddesk aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

  3. Indien een factuur naar het oordeel van de opdrachtgever onjuist of onvolledig is, zal opdrachtgever Beelddesk daarvan vóór de vervaldatum die op de factuur is opgenomen, in kennis stellen, met specificatie van de bedragen die naar de mening van de Opdrachtgever onjuist zijn. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat, behoudens tegenbewijs, de administratie van Beelddesk als bewijs geldt voor het gebruik door de opdrachtgever van de Dienst en de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen. Indien de Opdrachtgever meent dat het gefactureerde bedrag onjuist is, dient hij zulks schriftelijk, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, aan Beelddesk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de klacht niet in behandeling zal worden genomen en Beelddesk ter zake daarvan niet aansprakelijk is uit welke hoofde dan ook. Van eventuele opschorting van de betalingsverplichting kan pas sprake zijn na schriftelijke toestemming van Beelddesk.

  4. Indien de bezwaren na onderzoek door Beelddesk ongegrond blijken is de Opdrachtgever de in redelijkheid door Beelddesk gemaakte kosten verschuldigd. Voor de beoordeling van de bezwaren zijn de door Beelddesk gegenereerde gegevens leidend.

  5. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, zal deze automatisch in verzuim zijn zonder nadere ingebrekestelling. In dat geval worden alle vorderingen van Beelddesk op opdrachtgever direct opeisbaar. Beelddesk heeft recht op vergoeding van de wettelijke rente over het totale uitstaande bedrag en op vergoeding van de kosten gemaakt ten behoeve van het incasseren van uitstaande bedragen. De wettelijke rente is verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur.

  6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van Beelddesk op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

  7. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

  8. Een beroep op verrekening door de opdrachtgever is uitgesloten.

  Artikel 11 (Limitering van) Aansprakelijkheid

  1. Iedere aansprakelijkheid van Beelddesk, haar werknemers, en personen waarmee Beelddesk een samenwerkingsverband heeft gesloten voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Beelddesk voor het betreffende geval wordt uitgekeerd.

  2. Indien de verzekeraar, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Beelddesk beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door Opdrachtgever aan Beeldesk is betaald. In het geval er sprake is van een abonnementsvorm zal maximaal het abonnementsgeld dat Opdrachtgever heeft betaald worden terugbetaald. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag Beelddesk aan te spreken.

  3. Beelddesk is in geen geval aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade in geval van overmacht aan de zijde van Beelddesk. Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet meer van Beelddesk kan worden verlangd, vanwege oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, “onwerkbaar weer”, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen van derden binnen Beelddesk of de door hem ingeschakelde externe partner(s).

  4. Alle aanspraken door Opdrachtgever tot vergoeding van schade dienen uiterlijk binnen vier (4)weken na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Beelddesk te worden gemeld, zulks op straffe van verval van deze aanspraken.

  5. Opdrachtgever zal Beelddesk vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtgever.

  6. Iedere (persoonlijke) aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek van de bestuurder(s) van Beelddesk en al degene(n) die voor haar werkzaam zijn of waren voor schade veroorzaakt bij of door de uitvoering van de Overeenkomst is geheel uitgesloten, uitgezonderd de aansprakelijkheid wegens opzet of bewuste roekeloosheid. Voor zover dit exoneratiebeding om wat voor reden dan ook geen werking zou hebben, kunnen de in de vorige volzin bedoelde personen zich jegens Beelddesk in ieder geval beroepen op alle uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid waarop Beelddesk zich jegens Opdrachtgever kan beroepen.

  7. Beelddesk heeft te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de gebrekkige Dienst en/of Werkzaamheden.

  Artikel 12 Privacyverklaring

  1. Beelddesk respecteert de privacy van haar Opdrachtgevers en hanteert daarvoor een privacybeleid.

  2. Beelddesk verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever die nodig zijn voor het uitvoeren van opdrachten en het verlenen van Diensten aan Opdrachtgever, zulks uitsluitend in het kader van een onderliggende overeenkomst. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring van Beelddesk van toepassing.

  3. Beelddesk verzamelt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor de levering van de Diensten, het uitvoeren van opdrachten en/of haar algemene bedrijfsvoering. De verzamelde gegevens worden slechts conform geldende wettelijke bepalingen aangewend en slechts gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van Beelddesk. Opdrachtgever geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken in, en te gebruiken ten behoeve van een database die Beelddesk aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden met inachtneming van de geldende (privacy-) wetgeving opgeslagen en beheerd.

  4. Onder bedrijfsvoering wordt mede begrepen het uitvoeren van direct marketing en het doen van aanbiedingen door of in opdracht van Beelddesk en het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan de huidige en toekomstige aandeelhouders van Beelddesk en de daaraan gelieerde onderneming(en).

  5. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of verplicht door wettelijke voorschriften of bevoegde autoriteiten.

  6. Beelddesk is gerechtigd de gegevens van opdrachtgever (waaronder de gegevens inzake het gebruik en de afrekening van de Diensten van Beelddesk) op te nemen in een geautomatiseerd bestand.

  7. Beelddesk draagt zorg voor beveiliging van persoonsgegevens door maatregelen te treffen van organisatorische en technische aard.

  Artikel 13 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

  1. Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de door Beelddesk ontwikkelde en uitgegeven Media of de door haar uitgevoerde diensten rusten rechten van intellectuele eigendom. Door het aangaan van een Overeenkomst of het gebruik van de Diensten verkrijgt Opdrachtgever op geen enkele wijze enig dergelijk recht. Opdrachtgever erkent dit ook.

  2. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Beelddesk niet toegestaan om (delen van) de Media openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te exploiteren, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, wordt verstaan: printen, kopiëren, scannen, of op andere wijze dupliceren, bewerken, vertalen, wijzigen, indexeren en/of rubriceren, verhuren, uit te lenen of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, te framen of te embedden (op welke wijze dan ook), of uit (delen van) de Media met behulp van geautomatiseerde middelen (waaronder onder meer, maar niet uitsluitend: crawlen, phishen, spideren en/of hacken) systematisch informatie te vergaren.

  Artikel 14 Geheimhouding

  1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie (in welke vorm dan ook) die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

  2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  • die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op haar rustende geheimhoudingsplicht;
  • waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in haar bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
  • die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie te verstrekken aan de ontvangende partij.

  3. Het staat partijen vrij kenbaar te maken dat zij een Overeenkomst hebben gesloten.

  4. Partijen zullen hun werknemers en andere door hen ingeschakelde personen verplichten zich aan de in lid 1 opgenomen geheimhoudingsplicht te houden.

  5. Beelddesk is gerechtigd het logo van opdrachtgever op de website van Beelddesk en/of een referentielijst of een daarmee vergelijkbare publicatie op te nemen.

  6. Moet opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

  Artikel 15 Boete op overtreding geheimhoudingsplicht

  1. Indien opdrachtgever het artikel van deze Algemene Voorwaarden over de geheimhoudingsplicht overtreedt, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van Beelddesk een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd.

  2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Beelddesk waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

  Artikel 16 (Wijzigingen) Algemene Voorwaarden
  1. Beelddesk is gerechtigd een beding van de Overeenkomst, waaronder de Algemene Voorwaarden en tarieven, te wijzigen. Behoudens het gestelde in het derde lid gelden dergelijke wijzigingen ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij Beelddesk aangeeft dat dat niet het geval is.

  2. De wijzigingen treden vier (4) weken na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast.

  3. Indien een Opdrachtgever een wijziging, die betrekking heeft op een door hem afgenomen Dienst, niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst met betrekking tot die Dienst schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Beelddesk te zijn ontvangen.

  4. Deze Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Beelddesk. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 62922270.

  5. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, blijven de overige bepalingen van toepassing.

  Artikel 17 Overige bepalingen

  1. Op (de totstandkoming van) een Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

  2. Tenzij Beelddesk en Opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen, zullen alle uit deze Algemene Voorwaarden of uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.